Rekrutacja

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja letnia 2018/2019 do 30 września:

 • Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” - ISAPS.
 • Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 90 zł. na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055.
 • Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia, a także o terminie podpisania umowy.
 • Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Informacje o terminie podpisania umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów.

Zasady przyjęć na studia dla Kandydatów posiadających Kartę Polaka
Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria kwalifikacji cudzoziemca na studia pobierz


OFERTA EDUKACYJNA

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

Studia II stopnia (magisterskie)


WIRTUALNA REKRUTACJA

WYMAGANE DOKUMENTY 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
 • świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy II stopnia)
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 90 zł
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 300 zł (poza promocją)

Dodatkowo na studia drugiego stopnia należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym:

 • dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu

Opłata rekrutacyjna i wpisowego płatna wyłącznie na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
47 1440 1215 0000 0000 0494 1055

 


CZESNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019


ZNIŻKI

Uczelnia proponuje rozbudowany system stypendialny oraz zniżki dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Kandydat ma możliwość obniżenia raty czesnego nawet do 100% - sprawdź szczegóły na 
www.dlakandydata.wsg.byd.pl

Opłata wpisowego -  0 zł*

Opłata rekrutacyjna - 90zł

*dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej do 30 września

podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy, wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.

ZNIŻKI DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW WSG –

1000 zł zniżki (300 zł na wpisowe oraz 700 zł zniżki na czesne od I semestru, rozliczane w pierwszym roku studiów). Promocja ważna do 31 lipca 2018 r.

20% zniżki na I rok

Oferujemy 20% zniżki w czesnym na rok studiów! Promocją objęte są wszystkie obszary studiów I stopnia (II stopień studiów nie jest objęty promocją).
Czas trwania promocji: 10.09.2018r - 17.09.2018r
Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest uregulowanie opłaty rekrutacyjnej oraz podpisanie umowy o studia w czasie trwania promocji. Jeżeli opłata rekrutacyjna została już uregulowana zapraszamy na podpisanie umowy!
Zapraszamy również na naszą stronę: www.oferta.byd.pl

Sprawdź o ile możesz obniżyć swoje czesne w ramach innych programów stypendialnych:

TABLICA KORZYŚCI


OPŁATY

Studenci WSG mogą wybrać najbardziej korzystną opcję płatności - uwzględniającą indywidualne warunki finansowe i preferowane terminy opłat. Uczelnia zapewnia pełną kontrolę wydatków na naukę i umożliwia efektywne zarządzanie budżetem. Decyzja należy do Ciebie.

Czesne obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 

Elastyczny System Opłat

 • 5 dogodnych form płatności: 1 lub 2 raty = mniejsza kwota czesnego
  4, 10, lub 12 rat to dzięki rozłożeniu w czasie, mniejsze obciążenie finansowe
 • na studiach I i II stopnia stała wartość czesnego

Wydatki pod kontrolą:

 • unikalny numer w systemie ISAPS - wgląd w stan konta oraz szybkie i bezpieczne rozliczenia
 • czas na decyzję o sposobie finansowania nauki - do końca września
 • podgląd wzoru wypełnienia przekazu

DODATKOWE INFORMACJE

Decyzja

Kandydat otrzymuje elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania przez pracownika rekrutacji wpływu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 90 zł na konto Uczelni. Decyzje te będą wysyłane drogą elektroniczną na konto kandydata w Wirtualnej Rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji w formie podania do Rektora WSG.

W przypadku negatywnego postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji, dokumenty należy odebrać w Biurze  Obsługi Studenta osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Podpisanie umowy

Na podpisanie umowy Kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (w przypadku braku zwolnienia z tej opłaty).

Uwaga

W chwili podpisania umowy Uczelnia musi posiadać komplet dokumentów Kandydata (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z późn. zmianami). W przeciwnym razie dokumenty Kandydata nie zostaną przekazane do Dziekanatu i tym samym nie uzyska on praw Studenta. 

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata (pobierz)

Zaświadczenia

W celu otrzymania zaświadczenia (np. do ZUS) Kandydat proszony jest o telefoniczny lub/i e-mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji w Inowrocławiu
Wysyłka zaświadczenia nastąpi w ciągu 2 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Studenta  z zastrzeżeniem, że dokumenty zostały złożone wcześniej i dane kandydata znajdują się w bazie rekrutacyjnej.

Uwaga

 • po złożeniu dokumentów Kandydat może otrzymać zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów wystawiane przez Biuro Rekrutacji,
 • po podpisaniu umowy Student może otrzymać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie naSTUDIAwystawiane przez Biuro Rekrutacji.

WYŻSZY SEMESTR - ZASADY PRZYJĘĆ 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr;
 2. kwestionariusz osobowy:
studia I stopnia
studia II stopnia
 1. ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem,
 2. kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią,
 3. zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,
 4. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
 6. oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
 8. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia;
 9. dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055).
Aktualności
paź27
2018

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki