Dziekanat - Biuro Obsługi Wydziału

Dziekanat - Biuro Obsługi Wydziału

REGULAMIN STUDIÓW


REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 ORAZ ZJAZDÓW (REKRUTACJA LETNIA) DLA STUDENTÓW I STOPNIA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH I ZAOCZNO-KOMPLEMENTARNYCH 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 ORAZ ZJAZDÓW (REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA) DLA STUDENTÓW I STOPNIA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH I ZAOCZNO-KOMPLEMENTARNYCH 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 ORAZ ZJAZDÓW (REKRUTACJA LETNIA) DLA STUDENTÓW II STOPNIA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH I ZAOCZNO-KOMPLEMENTARNYCH

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 ORAZ ZJAZDÓW (REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA) DLA STUDENTÓW II STOPNIA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH I ZAOCZNO-KOMPLEMENTARNYCH


LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 2017/2018

POPRAWKOWA LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 2017/2018 


PLANY ZAJĘĆ 

Plany zajęć dostępne są przez system Isaps w zakładce rozkład zajęć!


AKTUALNOŚCI

WPIS WARUNKOWY

Informujemy Studentów z naboru letniego  (którzy do dnia 31.09.18r nie zaliczą wszystkich przedmiotów), że do dn. 7.10.2018r. można składać deklaracje o przyznanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.

Wpis warunkowy może być przyznany:

studentom drugiego, trzeciego oraz czwartego roku studiów pierwszego stopnia - maksymalnie do 30 punktów ECTS,
studentom drugiego roku studiów drugiego stopnia - maksymalnie do 30 punktów ECTS.

Wpis warunkowy nie dotyczy studentów kończących naukę w r. a. 2017/2018.

Stosowną deklarację o przyznanie wpisu warunkowego należy złożyć w Dziekanacie lub przesłać na adres inowroclaw@byd.pl (do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej).

Od r .a 2017/2018, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, wpis warunkowy może być przyznany studentowi, który w całym toku studiów nie przekroczył 30 punktów ECTS.

Kwota za przyznanie wpisu warunkowego: 1 punkt ECTS = 60 zł.

Studenci z naboru letniego, którzy do 7.10.2018r. nie złożą ww. deklaracji zostaną skreśleni z listy studentów w ciągu 7 dni.

 

SESJA CIĄGŁA 

Studenci naboru zimowego do dnia 31.09.2018r. muszą uzyskać wszystkie wpisy na ISAPSie. Po tym terminie rozpoczyna się dodatkowa sesja zaliczeniowa, za którą w dniu 03.10.2018r. zostanie naliczona opłata w wysokości 300,00zł.

Dopilnowanie wpisania oceny do systemu należy do obowiązków Studenta.


ELEKTRONICZNY INDEKS - ISAPS

„Elektroniczny indeks” jest bardzo dużym udogodnieniem dla studentów, polegający na braku konieczności zbierania wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta. 

Wykładowca powinien wprowadzić do elektronicznego protokołu oceny nie później niż:

 • 14 dni w przypadku egzaminu pisemnego,
 •  3 dni w przypadku egzaminu ustnego,
 • 14 dni w przypadku zakończenia ćwiczeń, wykładów.

W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.

W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do właściwego Instytutu lub Katedry.

Dla chętnych studentów istnieje możliwość jednorazowego wydruku z ISAPS – Wykazu obowiązujących przedmiotów (zakładka aktualna sesja). Na życzenie studenta wykładowca może wpisać studentowi na „Wykazie obowiązujących przedmiotów” otrzymaną ocenę.

Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów również dostępne są
dla studenta w systemie ISAPS w zakładce Dziekanat/ Archiwum ocen.


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego student musi dokonać kilku formalności:

 • w pierwszej kolejności należy wypełnić ankietę absolwencką, która znajduje się na indywidualnym koncie ISAPS każdego studenta (MENU po lewej stronie – ostatnia pozycja);
 • ponadto należy mieć uregulowanie wszystkie należności finansowe (podbita karta obiegowa w systemie ISAPS), które widoczne są na indywidualnym koncie ISAPS każdego studenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy telefonicznie skontaktować się z Finansową Obsługą Studentów 52 567 00 46;
 • w przypadku wypożyczenia książek z Biblioteki WSG niezbędny jest zwrot wszystkich zaległych;
 • uzyskanie w systemie ISAPS wpisów ze wszystkich przedmiotów.

Dokumentypo egzaminie dyplomowym tj. odpisy dyplomu gotowe są do odbioru po ok. 30 dniach od daty egzaminu. Przy odbiorze dokumentów konieczny jest zwrot legitymacji studenckiej. Odbiór dokumentów przez osoby trzecie jest możliwy po przedstawieniu upoważnienia notarialnego.

Tryb kończenia studiów dostępny jest na platformie ONTE 

Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunków:

Wzory dokumentów:


INFORMACJE DOTYCZĄCE INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (IOS)

Zgodnie z Regulaminem Opłat za Studia od semestru letniego 2011/2012 Indywidualna Organizacja Studiów (zwana dalej IOS) jest odpłatna w wysokości 200,00 zł za każdy semestr (z wyjątkiem osób studiujących 2 kierunki na WSG).

Poniżej znajduje się Instrukcja przyznawania IOS na semestr letni r. a. 2012/2013, zgodnie z którą każdy student będzie musiał załączyć do deklaracji przyznania IOS harmonogram indywidulanej organizacji studiów.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. Instrukcją - (pobierz)

Dokumentywymagane do IOS:


WZORY WNIOSKÓW I DEKLARACJI

Rektor prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski
Do Rektora Uczelni kieruje się:
- podania o przyjęcie w poczet studentów WSG studenta innej uczelni;
- odwołania od decyzji niższego szczebla.
podanie do Rektora
(pobierz)
podanie do Rektora o wznowienie studiów oraz o przyjęcie na studia na wyższy semestr (pobierz)

Uwaga! podanie musi zawierać własnoręczny podpis.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych

Do Dziekana swojego wydziału kieruje się wnioski:
- o rozwiązanie umowy o naukę;
- o urlop dziekański;
- o ustalenie zaliczenia różnic programowych;
- o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
- o egzamin komisyjny;
- o powtarzanie roku.
Dziekan Uczelni wydaje decyzje w sprawie skreślenia z listy studentów.

PODANIA DO DZIEKANA:

Podanie o (pobierz)
Podanie o urlop dziekański (pobierz)
Podanie o powtarzanie roku (pobierz)

 FINANSOWA OBSŁUGA STUDENTÓW:

Do działu Finansowej Obsługi Studentów kieruje się wnioski związane z kwestiami finansowymi;

Wniosek do FOS-u (pobierz)
Wiosek o zwrot nadpłaty (pobierz)

KWESTURA

Do Kwestury kieruje się wnioski:
- o wystawienie faktury za opłacone czesne 
Formularz o wystawienie faktury
(pobierz)

 DEKLARACJE

- przesunięcia planowanego terminu ukończenia studiów (pobierz)
- zmiany kierunku//obszaru studiów/formy studiów/lokalizacji studiów (pobierz)
- wpisu warunkowego (pobierz)

 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Karta obiegowa (dotyczy studentów skreślonych)
Deklaracja po urlopie dziekańskim 
(pobierz)
Deklaracja do odbioru dokumentów (pobierz)
(w przypadku gdy student został skreślony z listy studentów)

Aktualności
paź27
2018

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki