Dziekanat - Biuro Obsługi Metropolitalnego Kolegium Nauk Społecznych

Dziekanat - Biuro Obsługi Metropolitalnego Kolegium Nauk Społecznych

REGULAMIN STUDIÓW

REGULAMINY OPŁAT


REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - dostępny jest po zalogowaniu się w systemie new.isaps

 

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020

POPRAWKOWA ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020 


PLANY ZAJĘĆ 

Plany zajęć dostępne są przez system new.isaps w zakładce rozkład zajęć / moje zajęcia

Dostępność wykładowcy można sprawdzić przez system new.isaps w zakładce rozkład zajęć/ rozkład wykładowcy


AKTUALNOŚCI

WPIS WARUNKOWY

Informujemy Studentów z naboru zimowego (którzy do dnia 31.03.20r. nie zaliczą wszystkich przedmiotów), że do dn. 07.04.2020r. można składać deklaracje o przyznanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.

Wpis warunkowy może być przyznany:

studentom drugiego, trzeciego oraz czwartego roku studiów pierwszego stopnia - maksymalnie do 30 punktów ECTS,
studentom drugiego roku studiów drugiego stopnia - maksymalnie do 30 punktów ECTS.

Wpis warunkowy nie dotyczy studentów kończących naukę w r. a. 2019/2020.

Stosowną deklarację o przyznanie wpisu warunkowego należy złożyć w Dziekanacie lub przesłać na adres inowroclaw@byd.pl (do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej).

Wpis warunkowy może być przyznany studentowi, który w całym toku studiów nie przekroczył 30 punktów ECTS.

Kwota za przyznanie wpisu warunkowego: 1 punkt ECTS = 60 zł.

Studenci z naboru zimowego, którzy do 7.04.2020r. nie złożą ww. deklaracji zostaną skreśleni z listy studentów w ciągu 7 dni.

 

SESJA CIĄGŁA 

Studenci naboru letniego do dnia 31.03.20r muszą zaliczyć wszystkie przedmioty.

Po tym terminie rozpoczyna się dodatkowa sesja zaliczeniowa, za którą zostanie naliczona opłata w wysokości 300,00zł.

Dopilnowanie wpisania oceny do systemu należy do obowiązków Studenta.


ELEKTRONICZNY INDEKS - ISAPS

„Elektroniczny indeks” jest bardzo dużym udogodnieniem dla studentów, polegający na braku konieczności zbierania wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta. 

Wykładowca powinien wprowadzić do elektronicznego protokołu oceny nie później niż:

 • 14 dni w przypadku egzaminu pisemnego,
 •  3 dni w przypadku egzaminu ustnego,
 • 14 dni w przypadku zakończenia ćwiczeń, wykładów.

W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.

W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do właściwego Instytutu lub Katedry.

Dla chętnych studentów istnieje możliwość jednorazowego wydruku z ISAPS – Wykazu obowiązujących przedmiotów (zakładka aktualna sesja). Na życzenie studenta wykładowca może wpisać studentowi na „Wykazie obowiązujących przedmiotów” otrzymaną ocenę.

Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów również dostępne są
dla studenta w systemie ISAPS w zakładce Egzaminy/Zaliczenia.


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego student musi dokonać kilku formalności:

 • należy mieć uregulowanie wszystkie należności finansowe, które widoczne są na indywidualnym koncie ISAPS każdego studenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy telefonicznie skontaktować się z Finansową Obsługą Studentów
 • w przypadku wypożyczenia książek z Biblioteki WSG niezbędny jest zwrot wszystkich zaległych;
 • uzyskanie w systemie ISAPS wpisów ze wszystkich przedmiotów
 • należy wgrać ostateczną wersję pracy dyplomowej oraz jej streszczenie do systemu ISAPS (zakładka „Konsultacje dyplomowe), którą następnie zatwierdza Promotor;

Dokumentypo egzaminie dyplomowym tj. odpisy dyplomu gotowe są do odbioru po ok. 30 dniach od daty egzaminu. Przy odbiorze dokumentów konieczny jest zwrot legitymacji studenckiej. Odbiór dokumentów przez osoby trzecie jest możliwy po przedstawieniu upoważnienia notarialnego.

Tryb kończenia studiów dostępny jest na platformie ONTE 

Formalności zwiazane z przystapieniem do egzaminu dyplomowego

Wzory dokumentów:


INFORMACJE DOTYCZĄCE INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (IOS)

Zgodnie z Regulaminem Opłat za Studia Indywidualna Organizacja Studiów (zwana dalej IOS) jest odpłatna w wysokości 200,00 zł za każdy semestr (z wyjątkiem osób studiujących 2 kierunki na WSG).

Poniżej znajduje się Instrukcja przyznawania IOS, zgodnie z którą każdy student będzie musiał załączyć do deklaracji przyznania IOS harmonogram indywidulanej organizacji studiów.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. Instrukcją - (pobierz)

Dokumentywymagane do IOS:


WZORY WNIOSKÓW I DEKLARACJI

Rektor prof. WSG dr Marek Chamot
Do Rektora Uczelni kieruje się:
- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
(pobierz)
- wniosek o rozwiązanie umowy o naukę (pobierz)

- podanie do Rektora (pobierz)
- podania do Rektora o przyjęcie w poczet studentów WSG studenta innej uczelni, wznowienie studiów oraz o przyjęcie na studia na wyższy semestr (pobierz)

Uwaga! podanie musi zawierać własnoręczny podpis.

Dziekan Metropolitalnego Kolegium Nauk Społecznych

Do Dziekana swojego wydziału kieruje się wnioski:
- o urlop dziekański;
- o ustalenie zaliczenia różnic programowych;
- o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
- o egzamin komisyjny;
- o powtarzanie roku.

PODANIA DO DZIEKANA:

Podanie o (pobierz)
Podanie o urlop dziekański (pobierz)
Podanie o powtarzanie roku (pobierz)

 FINANSOWA OBSŁUGA STUDENTÓW:

Do Biura Obsługi Finansowej kieruje się wnioski związane z kwestiami finansowymi;

Wniosek do BOF-u (pobierz)
Wiosek o zwrot nadpłaty (pobierz)

KWESTURA

Do Kwestury kieruje się wnioski:
- o wystawienie faktury za opłacone czesne 
Formularz o wystawienie faktury
(pobierz)

 DEKLARACJE

- przesunięcia planowanego terminu ukończenia studiów (pobierz)
- zmiany kierunku//obszaru studiów/formy studiów/lokalizacji studiów (pobierz)
- wpisu warunkowego (pobierz)

 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Karta obiegowa (dotyczy studentów skreślonych)
Deklaracja po urlopie dziekańskim 
(pobierz)
Deklaracja do odbioru dokumentów (pobierz)
(w przypadku gdy student został skreślony z listy studentów)

Aktualności
mar25
2020
mar18
2020
mar13
2020

KONTAKT

Metropolitalne Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki