Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DOMED TO PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI OPIEKI MEDYCZNEJ NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI W SUBREGIONIE INOWROCŁAWSKIM (POWIATY: INOWROCŁAWSKI, ŻNIŃSKI I MOGILEŃSKI) REALIZOWANY PRZEZ:

- Wyższą Szkołę Gospodarki
- Centrum Medyczne Ikar
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria
- Epoka NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o.

Program zakłada wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej dla 130 osób niesamodzielnych. Opieką obejmuje zarówno osoby niesamodzielne, jak i opiekunów osób niesamodzielnych, w szczególności członków rodziny.

Przewidywane działania:

 • utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Inowrocławiu,
 • długoterminową opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną,
 • pomoc dla opiekunów w postaci wsparcia psychologicznego i szkoleń w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi,
 • koordynację realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

Czym jest deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej? Są to wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia różnych form świadczeń zdrowotnych w środowisku lokalnym mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych, zawodowych osobom z chorobami przewlekłymi, osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży. Natomiast Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) - jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej). W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych;

Głównym celem jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych.

Cele pośrednie:

 • poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej;
 • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi;
 • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych;
 • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych;
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Kontakt:

mgr Beata Krawitowska - Kierownik DDOM

Kierownik DDOM-u pełni dyżur w każdą środę w godzinach 9:00 – 12:00 w Biurze Centrum Koordynacji Medycznej mieszczącym się przy ul. Poznańskiej 43-45 w Inowrocławiu.

Aktualności

KONTAKT

Metropolitalne Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki