Centrum Koordynacji Opieki Medycznej

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych

Do podstawowych celów Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych należą wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych; zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób niesamodzielnych, w tym starszych; zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania; poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów; kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne; umożliwienie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia przez opiekuna osoby niesamodzielnej.

Usługi zdrowotne muszą być świadczone na poziomie lokalnych społeczności, czyli umożliwiać osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te mają zapobiegać odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Usługi te są świadczone w sposób:

 1. zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 2. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 3. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 4. gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.

 Do grupy docelowej, która może zostać objęta wsparciem należą:

 • osoby niesamodzielne;
 • opiekunowie osób niesamodzielnych, w szczególności członkowie rodzin mieszkający w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujący lub uczący się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoba niesamodzielna zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.


Kontakt:

mgr Weronika Wieloch - Starszy specjalista / Koordynator Centrum Opieki Medycznej

 weronika.wieloch@byd.pl

 052 567 00 90


Kontakt:

mgr Beata Krawitowska - Kierownik DDOM

Kierownik DDOM-u pełni dyżur w każdą środę w godzinach 9:00 – 12:00 w Biurze Centrum Koordynacji Medycznej mieszczącym się przy ul. Poznańskiej 43-45 w Inowrocławiu.

Aktualności

KONTAKT

Metropolitalne Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Poznańska 43-45
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki